Friday, January 10, 2014

The Wai Khru Mantram


Joss Stick Prayer

 

MA A U, SIVAN BRAHMA CITTAM VINNAN NUM, KHURBA ARCHAN, MANI MA MA, MANI MA MA.

 

Offering of candles

 

BUDDHO SABBANNUTANANA, DHAMMO LOKUTTARO VARO SANGHO MAGGA BALANTO CA, IUETAM RATANATAYAM, E TASA ANUBHAVENA SABBA DUKKHA, UPPADDAVA, ANTARAYA CA, NASANTU SABBA SOTTHI BHAVANTU ME.

 

AUM.

NAMO GURU YA

NAMO BUDDHA YA

NAMO DHARMMA YA

NAMO SANGHA YA

 

IDDHI-RITTHI, IDDHI-RITTHAM, ITI PRA SIDDHI BHAVANTU ME. NA METTA, MO KARUNA, BUD PRA NI DHA YIN DI, YA EN DU NA MO BUDDHAYA.

 

SABBA BUDDHA GUNO ANANTO.

SABBA DHAMMA GUNA ANANTO.

SABBA SANGHA GUNO ANANTO.

MATA PITU GUNO ANANTO.

ACARIYA GUNO ANANTO.

PANCA GUNE AHAM VANDHAMI SABBADHA.

 

Homage To Buddha Dharma Sangha

 

NAMO TASA, PAKAWATOH, ARAHATOH, SAMMA SAMBUDDHASA (3x)

 

BUDDHAM SARANAM GACCHAMI.

DHAMMAN SARANAM GACCHAMI.

SANGHAM SARANAM GACCHAMI.

 

DUTI YAMPI, BUDDHAM SARANAM GACCHAMI.

DUTI YAMPI, DHAMMAN SARANAM GACCHAMI.

DUTI YAMPI, SANGHAM SARANAM GACCHAMI.

 

TATI YAMPI, BUDDHAM SARANAM GACCHAMI.

TATI YAMPI, DHAMMAN SARANAM GACCHAMI.

TATI YAMPI, SANGHAM SARANAM GACCHAMI.

 

ITIPI SO BHAGAVE, ARAHAM SAMMASAMBUDDHO.

VIJJACARANASAMPANNO, SUGATO LOKAVIDU ANUTTARO PURISADAMMASARATHI SATTHA, DEVAMANUSSANAM BUDDHO BHAGAVATI, SVAKKHATO BHAGAVATA DHAMMO, SANDITTHIKO AKALIKO EHI PASSIKO, OPANAYIKO PACCATTAM VEDITABBO VINNUHITI SUPATI PANNO BHAGAATO SAVAKASANGHO.

 

UJUPATIPANNO BHAGAVATO SAVAKASANGHO.

NAYAPATIPANNO BHAGAVATO SAVAKASANGHO.

SAMICIPATIPANNO BHAGAVATO SAVAKASANGHO.

 

YADIDAM CATTARI PURISAYUGANI, ATTHA PURISAPUGGALA, E SA BHAGAVATO SAVAKASANGHO.

 

AHUNEYYO, PAHUNEYYO, DAKKHINEYYO, ANJALIKARANIYO, ANUTTARAM PUNNAKKHETTAM LOKASSATI.

 

YAMAHAM KHRU ACARIYAM SARANAM KHATO IMINA SAKARENATAM KHRU ACARIYAM ABHIBUJAYAMI.

 

DUTIYAMPI YAMAHAM KHRU ACARIYAM SARANAM KHATO IMINA SAKARENATAM KHRU ACARIYAM ABHIPUJAYAMI.

 

TATIYAMPI YAMAHAM KHRU ACARIYAM SARANAM KHATO IMINA SAKARENATAM KHRU ACARIYAM ABIPUJAMI.

 

AUM GURU DEVA NAMAMI.

 

KHA PHA CHAU, KHOR YOUR KON CHU LI, DUEY YIN DI KHAM ROP. KHAM NUP NOPE. KHRU PHU THAU TAIR KON KAU PACHUBAN.

 

KHRU LEK LACK KHRU YAN, KHRU WAN LACK, KHRU YA, KHRU TAM RUB LACK, KHRU TAM RA, KHRU WET MORNE GATHA, KHRU NOR MO KOR KHOR LACK KOR KAR.

 

KHRU ARE KA RAT KOM THAI CHON CHOP, MOTE THI KAR PHA CHAU DAI LAU REIN SERT-SA-MA.

 

KHA PHA CHAU KOR ANN CHERN KHRU-BA THI YAI. THANG LAI NAN. MA CHOMP NORM. PRA CHOMP KAN. NA SA THANG ANN PEIN MONGKHON THI NI.

 

WAN THA PHRA POOT ARCHAN GATESI.

WAN THA PHRA DHAM ARCHAN GATESI.

WAN THA PHRA SONK ARCHAN GATESI.

 

BUCHA PHRA PHOOT ARCHAN GATESI.

BUCHA PHRA DHAM ARCHAN GATESI.

BUCHA PHRA SONK ARCHAN GATESI.

 

KUAT PHRA PHOOT ARCHAN GATESI.

KUAT PHRA DHAM ARCHAN GATESI.

KUAT PHRA SONK ARCHAN GATESI.

PHRA PHOOT KHOOM KHLONG YU NAI SAMMONG ARCHAN GATESI.

PHRA DHAM KHOOM KHLONG YU NAI SAMMONG ARCHAN GATESI.

PHRA SONK KHOOM KHLONG YU NAI SAMMONG ARCHAN GATESI.

 

PHRA PHOOT SONG SAENG KHAU HONG PHRA NIBBAN ARCHAN GATESI.

PHRA DHAM SONG SAENG KHAII-HONG PHRA NIBBAN ARCHAN GATESI.

PHRA SONNK SONG SAENG KHAU HONG PHRA NIBBAN ARCHAN GATESI.

 

PHRA PHOOT ARCHAN GATESI.

PHRA DHAM ARCHAN GATESI.

PHRA SONK ARCHAN GATESI.

 

ARCHAN GATESI, ARCHAN GATESI, ARCHAN GATESI.

 

CHIT KHRU BA ARCHAN MA, CHEI KHRU BA ARCHAN MA.

 

VIN YAN KHURBA ARCHAN MA, MANI MA, MA NI MA, KA HA KA MA NI.

 

SADHU SADHU, KHA TAIR KHUN PHRA PHOOT, PHRA THAM, PHRA SONK, KHUN PHRA BIDA MANDA, KHUN KHRU BA ARCHAN, KHUN PHRA KAMATHAN VIPPASSANA, KHUN PHRA SUT, KHUN PHRA WE NAI KLANG PHRA SAT-TUM KHUN PHRA SANGHA CHAI KHUN POR (your father’s name), KHUN MAIR (your mother’s name). KHUN ARCHAN, KHUN PHRA RISHI NAROT, KHUN PHRA ARCHAN TOH, KHUN PHRA LUANG PHOR THUAT, KUN PHRA LUANG PHOR SUT, KHUN PHRA LUANG PHOR KONG, KHUN PHRA ARCHAN TONG, KHUN PHRA SAY DHEY TIA, KOM LUANG CHOON POND, KHUN PHRA ARCHAN CHOON.

 

KHRU PLAI, KHRU TAI, KHRU YANG, KHRU PACHU BAN, KHRU PHAK-LAK-CHAM, KHRU THART SI KHAN HAR, KHUN THEY PHA A RAK CHAU THANG-LAI, KHUN TONG TRA KUN MUNLA SAIR (your surname). KHUN YAT THANG LAI, KHUN THARN PHU MI PHRA, KHUN THANG LAI, CHONG MA PRA SIT PRA SAT HAI KHA PHA CHAU, KHAU PHA CHAU CA KHOR RIAN GATHA AKHOM (I want to… ).

 

KHOR HAI MI KHWAN SUCK SIT KERT IDDHI RIT, MI MAHA SACHAN KHWAN KHLANG ARE TAN PATTIHAN NAI KAN BAT NIK, CHONG TOOK PRA KAN DUAY THERN , SO DHA YA OM PHRA NARAI PLANK RIT, PHRA A THIT PHLANK SAENG PHRA CHAN SAM DAENG RASAMI, PHRA DHORONI SANAN HWAN HWAI.

 

PHRA KHONG KHA HWAI YU KLAP KLOK.

PHRA PHI KOR MA PART YU PEIN MOK. YU KLOK KLOM TA LOP.

PHRA POR SOP KOR MI KAM LANG DAI SI SAEN CHANG SAN.

PHRA PHLERNK YOM SAN HAN PHLAN DOUY RIT.

PHI THI ARN PRA KOT OM PHE CHA THORAHOT PHRA COURT KEA TOA KU.

 

BUDDHAM ATTA, DHAMMA ATTA, SANGHAM ATTA.

 

THU SA MA NI, NI MA SA THU. SODHAYA.

 

 

BUDDHAM VANDITTVA KHA PHA CHAU WAI LYEOW SNG PHRA BUDDHA GUNAM.

DHAMMAM VANDITTVA KHA PHA CHAU WAI LYEON SNG PHRA DHAMMA GUNAM.

SANGKHAN VANDITTVA KHA PHA CHAU WAI LYEOW SNG PHRA SANGKA GUNAM.

 

ARE NERN KHA PA CHAU KHOR ARE RATHA NA.

KHUN PHRA BUDDHA CHAU, KHUN PHRA DHAMMA CHAU.

KHUN PHRA SANGKA CHAU, KHUN PHRA BIDA MANDA.

KHUN KHRU BA UPACHA KHRU ACARIYA.

KHUN PHRA RISHI NAROT,

KHUN PHRA RISHI NALAI,

KHUN PHRA RISHI NARWA,

KHUN PHRA RISHI TA-FAI,

KHUN PHRA RISHI KRA-LAI KORT,

KHUN PHRA RISHI KASO,

KHUN PHRA RISHI KRAI PHOP,

KHUN PHRA RISHI THASANA MONGKON.

 

THANG PHRA PETCHA NU KAM LAIRK NAR SITTHI, WITHAYA HON, IK THANG NANG PHRA THORONI, NANG PHRA KHONG KHAK, PHRA PHLERNG, PHRA PHAI, PHRA ISUVAN PHU PE IN, CHAU FAR, MA CHUEA WAI PRA SITTHI PRA PHORN CHAI HAI KAIR KHA PHA CHAU.

 

KHA PHA CHAU JA KHOR AN CHERN DEVATA THANG-LAI, THOA PHERN PHRA PATTHAPHIDON, PHRA RISHI THANG ROI-PET TORN, BAN DAN DON DUAY SARAPHAT PHIT LAIRK VITHAYA.

 

PHRA KHRU PHA, PHRA KHRU THAU, KHRU PARK LAIRK AR-SORN SATHA PHORN KAM, SITTHI KAIR KHA PHA CHAU NAI KAN BHAT NIK THERT.

 

ITI PI SO BHAGAVA, KHA PHA CHAU CA KHOR ARN CHERN PHRA ISUVAN PHU PEIN CHAU FAR, MA YOU NER KLAU NER PHON, KHOR CHERN PHRA PHROM, MA-YU-BERNG BA SAI, KHOR CHERN PHRA NARAI MA YU BERNG BA KHWA.

 

KHOR CHERN NANG PHRA KHONG KHAR MA PEIN NAM-LAI.

KHOR CHERN PHRA PHAI MA PHU LOM PAK.

KHOR CHERN PHIYA-NAK MA PEIN SOI-SUNK WAN,

KHOR CHERN CHERN PHRA KAN KHAU MA PEIN DUONG-CHEI,

KHA PHA CHAU CA KRA THAM KAN SINK DAI,

PHOOT DAI PHRA DAI, YA DAI BIAT BIAN BITHA.

YA DAI PRA MAT PRA PHLANG KHOR ARN CHERN KHRU TAIR HON LANG. PHRA RISHI THANG ROI-PET-OUNG.

TEJA KHUN KHRU BA THI YAI ARN LERT LAM. KHUN KHRU YU NAI THAM. CHONG MA CHUEA WAI PRA. SITTHI PRA PHON CHAI HAI KAIR KHA PHA CHAU.

 

BUDDHAM PRA SITTHI MAHA PRASITTHI.

DHAMMAM PRA SITTHI MAHA PRASITTHI.

SANGHAM PRA SITTHI MAHA PRASITTHI.

 

IDDHI-RITTHI IDDHI-RITTHAM ITI PRA SITTHI BHAVANTU ME,

IDDHI-RITTHI IDDHI-RITTHAM ITI PRA SITTHI BHAVANTU ME,

IDDHI-RITTHI IDDHI-RITTHAM ITI PRA SITTHI BHAVANTU ME.

 

A TI GATHAM PIYAM KAYO. THI SA PAK MOKKHAM KHRU ACARIYAM.

A HIT BUDDHA NU BHAVENA.

A HIT SANGHA NU BHAVENA.

 

KU CA SOUP PHRA GATHA THANG PWANG KERN WAI NAI KHOR.

KU CA YOK PHRA GATHA THANG PWANG KERN WAI NER ORK.

KU CA YOK PHRA GATHA THANG PWANG KERN WAI NER KET.

 

PHRA KHRU KU THER CHUNG CHYE HAI KU PEIN EGG. KWA KONG THANG LAI. A HIT KHLAI KHLAI PIYAM MA MA.

 

BUDDHAM SA RA HIT SO MA RAY SA RA, A HIT MA RAY MA RA AH KA CHA YA AH KA CHA HIT.

DHAMMAN SA RA HIT SO MA RAY SA RA, A HIT MA RAY MA RA AH KA CHA YA AH KA CHA HIT.

SANGHAM SA RA HIT SO MA RAY SA RA, A HIT MA RAY MA RA AH KA CHA YA AH KA CHA HIT.

 

KA KHA GA GHA NA,

CA CHA JA JAH NA,

TA THA DA DHA NA,

PA PHA BA BHA MA,

YA RA LA VA,

SA HA LA AM,

 

SONG A (ark), SONG A (are), SONG I (it), SONG I (yi),

SONG U (wu), SONG U (wuk), SONG E (ar), SONG O,

SONG AU, SONG AMP, SONG A (ark).

 

SONG NAMO BUDDHAYA SONG AKHRAK SI SIP ET TOA O KA SE TI THA HI TIT THAR TI.

 

ITI AKHRAK NAM HONTI A HIT BHANDHAM BHANDAM (3x)

 

OM NAMO NAMASSAKAN, KHA KHOR BUJA PHRA KHRU TWAN NAR.

KHOR CHERN MA SU, PHRA KHRU THANGLAI. THHAN DAI ENDU, KHOR CHERN MA SUTOA KHA CA THAM KAN, KHOR HAI MI CHAI JANA KAIR MAN WAN NI.

 

CHERN THHTN MA FAU, CHAI LONG THOOP THIEN, MAK PHLU, KHA CA TENG WAI SU, PHRA KHRU THOOK OUNG, KRA JET NAM MAN. TI POK PHAN BAN CHONG, PHRA KRU THOOK OUNG HAI PEIN PRA SITTIH.

 

TOA KHA CA PLUK MON, PLUK YAN MONTHON, PLUK KHRUNG THANG-NI, PLUK NAM AKHRAK, AK SORN DI DI, PLUK RUNG KAYE, THOOK PHAN NA NA. PLUK NER PLUK NANG IK THANG MANG SANG, KRA DUK RUPA, PLUK NAM PLUK LERT, DERT LERN KHNO, MA PLUK NAM AKHRAK, ERK ARK PHRA DHAM.

 

NA MA NA ARK, NOR KOR NA KA,

KOR OR NOR ARK, NA ARK KA ANG,

U MI ARK MI, MA HI SU TAM,

SU NA BUDDHAM, A SU NA A,

 

RK RR LK LER RAKSA CHAU KHAM. TIT NAR TIT LANG, THANG NANG, KHUD MA. NA SO MO SO BUDDHO KERN MA NA NAM YA DHA YA SIT SIT SITTHI.

 

ITI PI SO BHAGAVA, KHA PHA CHAU CA KHOR ARADHANA. KHUN PHRA BUDDHA CHAU, THANG CHAT PHRA OUNG, THER CHNG, CA MA NAM AKHRAK NI WAI.

 

MA ARE YEN PEIN NAM PHAI NAI,

MA A YEN PEIN NAM PHAI NOK,

MA A YEN HAI HAI CHEI KHAU,

MA A YEN HAI HAI HAI ORK.

 

HAI KHON NING WAI, HAI KU WA GATHA ARN REAU, ARN RANG, ARN KLAR. AN KHEANG, HAI YEN DANG NAM PHRA KHONG KHAR THANG SRI PHRA MAHA SAMUT. PHRA PHOOT PHRA DHAM THER CHNG, CA MA NAM AKHRAK NI WAI, KAIR KHRU ACHARN RAU, THANG-LAI, HAI KU WA SU SI SU SAM, AHAM VA MI.

 

MI HAI PHAI ANTARAI MA KLAI KAI DAI, A SAM VI SU LO YU NAI KAI, HAI YEN, DANG NAM. PHRA KHONG KHAR THANG SRI PHRA MAHA SAMUT. PHRA PHOOT PHRA DHAM, THER CHNG CA MA NAM AKHRAK NI WAI, KAIR BURUT SATRA KHOM ER BON LAYA. LAIRK YA GATHA ARN REAM, ARN RANG, ARN KLAR, ARN KHEANG, DRING HIN SILA.

 

BUDDHO A YEN, DHAMMO A YEN, SANGHO A YEN. MA YEN KAIR TOA KU, OM SRI SRI SITTHI SVAHOM.

 

Flower Bath

 

AUM! NAMO BUDDHAYA.

NA MA PHA THA.

CA BHA KAS.

 

MA A U, I SUA SU,

A PA MA CHU PA,

DHI MA SAM ANG GU,

SAM VI THA PU KA YA PA.

SA TAR VI PI PA SA U.

A SAM VI SU LO PU SA BUD BHA.

 

NA MA NA A, NOR KOR NA KA

KOR OR NOR A, NA A KA AM.

 

ITI ARAHAM BUDDHAM SARANAM GACCHAMI.

ITI ARAHAM DHAMMAN SARANAM GACCHAMI.

ITI ARAHAM SANGHAM SARANAM GACCHAMI.

 

TI TI U NI, CHIT CHAY RU NI, CHIT TAM CHAY TASIKAM, RUPAM, NIBBHNAM.